Sievin seurakunnan strategia on hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.9.2022. 

SIEVIN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2026 – JUMALA ANTAA – ME JAAMME  

Sievin seurakunta on jäsenmäärältään pienenevä maalaisseurakunta, jolla on kuitenkin pitkä historia ja luonteva paikka osana sieviläistä yhteisöä. Siksi täällä katsotaan luottavasti tulevaisuuteen, jonka Jumala meille antaa. Siitä nousee kristityn toivo, jota saamme olla omalla paikalla jakamassa. Strateginen ajattelu pohjautuu seurakunnan tunnuksena olevaan lauseeseen Jumala antaa – me jaamme.

Strategian avulla vahvistamme seurakunnan identiteettiä ja jokaisen kristityn paikkaa yhteisessä perheessä.

 

Mitä Jumala antaa?

 • Jumala antoi ainoan poikansa, jotta meillä olisi pelastus ja sovitus synneistämme. (Joh. 3:16)
   • Siksi annamme selkeän todistuksen Kristuksesta maailman pelastajana: Julistamme rohkeasti evankeliumia Kristuksesta muuttuvassa yhteiskunnassa ja uskonnollisessa kentässä.
 • Jumala antaa Sanan ja sakramentin
   • Kutsumme ihmisiä jumalanpalveluksiin ja hengellisen kasvun poluille koko elämän ajan.
   • Painotamme kasteen merkitystä ja kristillistä kasvatusta.
   • Rakennamme jumalanpalveluksista seurakunnan yhteisiä juhlia.
   • Ihmisiä kutsutaan Jeesuksen esimerkin mukaiseen rukouselämään à Olemme rukoileva seurakunta.
 • Jumala antaa uskon, toivon ja rakkauden (1. Kor. 13)
   • Elämme todeksi Jumalan rakkautta. Pidämme huolta toinen toisistamme ja kannamme huolta heikoimmassa asemassa olevista.
 • Jumala antaa kasvun (1. Moos. 1. / 1. Kor. 3: 6)
   • Seurakunnalla on vastuu pitää huolta luomakunnasta ja toinen toisistamme lähellä ja kaukana.
   • Sitoudumme kirkon hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä.
   • Hankimme seurakuntaan ympäristödiplomin vuoteen 2025 mennessä.

 • Koska Jumala antaa itsensä, seurakunnan elämä rakentuu yhteisen uskon ja rukouksen varaan.

Keitä on me?

 • Seurakunta on Kristuksen ruumis, johon kuuluvat kaikki ja kaikenikäiset Jeesuksen yhteyteen kastetut.
 • Tuemme toinen toisiamme eläessämme uskoa todeksi. Otamme huomioon Sievin paikalliset erityispiirteet ja -tarpeet sekä muuttuvat tilanteet.
 • Pidämme kirkon ovet avoimena ja toimimme niin, että jokainen kokee seurakuntayhteyden voimavarakseen ja kirkon jäsenyyden merkitykselliseksi koko elämänkaarensa ajan.
 • Toimintamme on tietoisesti mukaan kutsuvaa. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita seurakunnan toimintaan,   ja toimimaan seurakunnan ja toisten seurakuntalaisten hyväksi.
 • Otamme huomioon Sieviin muuttaneet, myös muista kulttuureista tulevat, jotta he pääsevät osaksi yhteisöämme.
 • Rakennamme luottamusta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Työntekijän rooli muuttuu tekijästä mahdollistajaksi.
 • Lähetysmissio – olemme osa Kristuksen maailmanlaajuista kirkkoa Sievissä. Tuemme ja elämme todeksi globaalia kirkkoa lähetystehtävän kautta yhteistyössä lähetysjärjestöjen ja omien nimikkolähettiemme ja- kohteidemme kautta.

Mitä jaamme?

 • Jokainen seurakuntalainen on jakajan, auttajan ja saajan paikalla. Siksi vahvistamme jokaisen kristityn identiteettiä, jokaisella on tärkeä paikkansa osana seurakuntaa.
 • Rukous yhdistää seurakuntaa. Rukouksessa tuomme elämämme Jumalan eteen, jaamme toistemme kuormaa.
 • Jaamme Jumalan osoittamaa rakkautta ympärillemme. Erityisesti niille, jotka elämäntilanteensa vuoksi sitä eniten tarvitsevat: otamme huomioon lapset, nuoret ja iäkkäimmät seurakuntalaiset.
 • Autamme taloudellisessa vaikeuksissa olevia. Erityisesti kiinnitämme huomiota lapsiperheiden tilanteeseen.
 • Olemme yhteisö, jossa ihminen voi kohdata ihmisen. Seurakunnassa yksinäiset ja syrjäytyneet voivat löytää oman yhteisöllisen kotinsa.
 • Hyödynnämme, kehitämme ja rakennamme virtuaalista seurakuntaa, jotta sanomamme kohtaisi niitäkin, jotka eivät muuten kirkkoon löydä.
 • Kehitämme tiedottamisen kanavia ja panostamme viestintään

 

 

Strategiset painopisteet:

 1. Vahvistamme yhteisöllisyyttä.
  • Kutsumme ihmisiä yhteen, toimimme yhdessä ja kannamme yhdessä vastuuta Jumalan työstä paikkakunnallamme.
  • Erityinen painopiste on jumalanpalvelusten kehittämisellä.
  • Yhteisöllisyyttä rakennetaan matalankynnyksen toiminnalla ja tapahtumilla.
  • Olemme luotettava yhteistyökumppani toisten yhteisöjen ja kunnan kanssa.
  • Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen iltakoulu vuosittain toiminnan kehittämiseksi

 1. Tuemme lapsia, perheitä ja nuoria.
  • Sievissä on suhteessa väestöön paljon lapsia ja nuoria. Tilastollisesti myös lapsiperheköyhyyttä ilmenee runsaasti. Siksi:
   • Etsimme toimintatapoja, joilla lapsiperheitä voidaan kohdata ja olla osa heidän elämäänsä ja tukea perheitä heidän tarvitsemallaan tavalla.
   • Viestimme tasa-arvoisesta kohtelusta kaikkia kohtaan. Olemme sisaria ja veljiä keskenämme. Kuulumme samaan Jumalan perheeseen.
   • Päätöksen teossa otamme huomioon lapsivaikutukset ja perustamme seurakuntaan nuorten vaikuttajaryhmän.

 1. Pidämme huolta seurakunnan köyhimmistä, yksinäisistä ja syrjäytyneistä. Emme unohda eri kylillä asuvia.
  • Seurakunnan elämän keskuksena on kirkko ja siellä oleva alttari.
  • Arjessa seurakunnan elämä tapahtuu siellä, missä ihmiset ovat – sydämen alttarin luona.
  • Evankeliumi eletään todeksi ihmisten keskellä.
  • Toimimme niin, että jokainen voisi löytää paikkansa seurakunnan elämästä, joka ei rajoitu vain kirkonmäelle. Jalkaudumme ihmisten pariin ja rohkeasti elämme yhteisen vision mukaan.

 1. Varaudumme kriiseihin ja poikkeusoloihin.
  • Kriiseihin varautuminen perustuu seurakunnan perustehtävän hyvälle hoitamiselle.
  • Päivitämme aktiivisesti valmiussuunnitelmaamme ja kriisivalmiutta.
  • Olemme ihmisiä varten yksityisissä kriiseissä.
  • Olemme ihmisiä varten laajoja joukkoja koskevissa kriiseissä.
  • Olemme aktiivinen osapuoli varautumisessa kriiseihin kunnan ja eri yhteistyötahojen kanssa.
  • Kriisin hetkellä turvaudumme Jumalan läsnäoloon, rukoukseen ja toinen toisistamme välittämiseen ja tukemiseen.